• ภาวะหัวใจ
  หยุดเต้นเฉียบพลัน
  คืออะไร

ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน หมายถึงภาวะที่หัวใจไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายอย่างทันที และหากผู้ป่วยเสียชีวิตภายใน 1 ชั่วโมง จะเรียกภาวะนี้ว่า “ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน” (Sudden Cardiac Death) ซึ่งเกิด ขึ้นกับใครก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีโรคประจำตัว และที่สำคัญ สถานที่เกิดเหตุมักเกิดขึ้นนอกโรงพยาบาล ประชาชนจึงเป็นผู้ที่มี ความสำคัญในการช่วยเหลือมากที่สุด หลายประเทศจึงมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วย เครื่องช็อกหัวใจอัตโนมัติ (AED) รวมถึงติดตั้งเครื่อง AED ในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก

ข้อมูลอ้างอิงจาก : คู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ สำหรับประชาชน พ.ศ. 2559 จัดทำโดย ศูนย์ฝึกอบรบปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 • ภาวะหัวใจ
  หยุดเต้นเฉียบพลัน
  น่ากลัวแค่ไหน

เมื่อหัวใจหยุดเต้น เลือดจะไม่ไปเลี้ยงอวัยวะใดๆ ทำให้สมองหยุดทำงาน เพราะขาดเลือด และจะหมดสติในเวลาเพียง 10 วินาที ผู้ป่วยจึงควรได้รับ การช่วยเหลือทันที เพราะสมองที่ขาดเลือดเกิน 4 นาที สมองจะเสียหาย จึงต้องช่วยเหลือด้วยวิธี CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) หรือคือการกดหน้าอกนั่นเอง

ข้อมูลอ้างอิงจาก : คู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ สำหรับประชาชน พ.ศ. 2559 จัดทำโดย ศูนย์ฝึกอบรบปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 • สาเหตุที่ทำให้หยุดหายใจ
  และหัวใจหยุดเต้น

ภาวะหยุดหายใจ เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งทางเดินหายใจอุดตัน การจมน้ำ ได้รับยาบางชนิดเกินขนาด ไฟฟ้าช็อต หรือ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ส่วนภาวะหัวใจหยุดเต้น หมายถึงการไหลเวียนของเลือดหยุดลงอย่างสิ้นเชิง ส่วนมากจะพบ อาการหยุดหายใจก่อนภาวะหัวใจหยุดเต้น และถ้าช่วยเหลือไม่ทัน อาจทำให้เสียชีวิตได้

ข้อมูลอ้างอิงจาก : คู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ สำหรับประชาชน พ.ศ. 2559 จัดทำโดย ศูนย์ฝึกอบรบปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 • คนที่หยุดหายใจ
  และหัวใจหยุดเต้นไปแล้ว
  มีโอกาสฟื้นหรือไม่?

เมื่อเกิดภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น หากได้รับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานตามหลักที่ ถูกต้อง ก็จะทำให้มีเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง ทำให้ไม่เกิดภาวะสมองตาย จึงมี โอกาสที่จะฟื้นขึ้นมามีชีวิตปกติได้

ข้อมูลอ้างอิงจาก : คู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ สำหรับประชาชน พ.ศ. 2559 จัดทำโดย ศูนย์ฝึกอบรบปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์